Vi erbjuder solceller för bostadsrättsföreningar i Gävleregionen

I bostadsrättsföreningen är inte sällan elkostnaderna en betydande del av budgeten. Föreningen sitter på en bortglömd tillgång -taket. Med solceller kan er förening nyttja den fria energin från solen och på så sätt minska sitt beroende av fluktuerande elpriser. Att samtidigt kunna profilera sin förening som mer hållbar ger inte bara ekonomiska fördelar.


Installera solceller för bostadsrätt

Det är en bra investering att använda fastighetens tak till att producera elektricitet. Om du sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening kan du alltid vända dig till oss på AstraSol för att få svar på dina funderingar kring solenergi.


Vi kan hjälpa er bostadsrättsförening att kartlägga förutsättningar för solceller

Genom att låta oss utreda just er förenings förutsättningar för att installera solceller så får ni som styrelse ett bra underlag att utvärdera samt gå vidare med till er förening.

Vi är medlemmar av Branschföreningen Svensk Solenergi samt registrerade hos Elsäkerhetsverket, något som borgar för såväl säkerhet som trygghet för er som kund.


Vi utför totalentreprenad av solcellsanläggningar, batterilagring och laddstationer för elbilar i Gävleborg.

Kontakta oss på AstraSol så hjälper vi er bostadsrättsförening steg för steg.

Solceller bostadsrättsförening
solceller bostadsrätt

Frågor och svar kring solceller för bostadsrättsföreningar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor om solceller för bostadsrättsföreningar

Solceller fungerar så att ett halvledarmaterial (oftast tunna skivor av kiselkristaller) blir elektriskt laddade när dom exponeras för ljus. (t.ex solljus). Cellen får en negativ spänning på undersidan och en positiv på ovansidan. Spänningen är väldigt låg, men genom att koppla ihop flera celler till en solpanel (det som vi oftast tänker på när vi säger solceller) så får vi en användbar enhet som vid solljus ger ca 35 Volt spänning och runt 400 Watt effekt. På ett tak kan man montera många solpaneler och genom att seriekoppla dem så blir det en betydande elproduktion. Det är inte ovanligt att en solanläggning på ett villatak kan producera nästan lika mycket som villans totala förbrukning av el.

För att få nytta av elektriciteten från solpanelerna så behöver den omvandlas från likström till växelström. Det är så vårt elnät i Sverige fungerar. Omvandlingen sköts av en växelriktare. Förutom att den just gör omvandlingen så innehåller den också en rad andra komponenter som gör anläggningen säker för såväl människor som för det övriga elnätet. Utöver växelriktaren installeras nästan vid varje solelsanläggning även en smartmeter. Det är en elektronisk enhet som möjliggör övervakning och styrning av solelsanläggningen. I sin enklaste form är det vad som behövs… och ja, man behöver så klart ett infästningssystem för att sätta fast solpanelerna på taket också. Köper du en anläggning av AstraSol så beräknar och dimensionerar vi alla komponenter som du behöver utifrån just dina förutsättningar och behov.

I dagsläget omfattas inte bostadsrättsföreningar av det gröna teknik stödet som ges till privatpersoner. Så inga stöd ges för själva investeringen av solcellsanläggningar till bostadsrättsföreningar. Däremot omfattas alla, såväl privatpersoner, bostadsrättsföreningar och andra kommersiella fastighetsägare av det skattereduktionsstöd för mikroproducenter som anges i inkomstskattelagen. Det betyder att ni som bostadsrättsförening har rätt till skattereduktion motsvarande 60 öre per kWh el som säljs tillbaka till elnätet. Detta stöd erhålls som skatteavdrag på föreningens deklaration. Skattereduktionen kan enbart fås för samma mängd el som köps in från elnätet eller maximalt för 18 000 kr per år.

Att designa och dimensionera en solcellsanläggning kräver kunskap. Man tar hänsyn till nuvarande elförbrukningsmönster och elinstallation, fastighetens orientering, takens lutning, snö och vindlasteffekter, optimering av de olika komponenternas dimensionering för bästa ekonomi, brandskydd och brandbekämpningsaspekter samt omkringliggande växtlighet som kan påverka solinstrålning. Det bästa är att lämna alla dessa frågor till en kompetent och seriös solcellsinstallatör, så du vet att det blir bra. Materialval är en annan viktig fråga. Det finns såväl bra som rent utav farlig utrustning på marknaden idag och sådana val kan påverka såväl elproduktionen som säkerhet, garanti och försäkringskonsekvenser. AstraSol arbetar bara med väletablerade varumärken som ger goda garantier för såväl produkten som dess prestanda. När vi projekterar en ny solanläggning så gör vi en grundlig utredning av alla dessa frågor, men utöver det är vi måna om att även dina personliga behov blir med i beaktning. Den absolut effektivaste solpanelen kanske inte har samma utseende som den du helst skulle vilja ha på taket. Vi lyssnar och ger välunderbyggda förslag som du i lugn och ro kan ta ställning till.

Precis, man sparar pengar på att installera solceller. Men för att vara precis så kommer den ekonomiska nyttan från tre håll och de är viktiga att förstå. Vi tar det från början:

1. Man sparar pengar genom att man med sin solanläggning kan använda sin egenproducerade elektricitet. Då slipper man köpa el av sitt elhandelsbolag. Besparingen varierar över tid men den består av såväl elpriset, elskatten och rörliga elöverföringsavgifter.

2. Man tjänar pengar genom att man säljer tillbaka el till sitt elhandelsbolag. Detta innebär att den el som du själv inte använder går tillbaka ut på elnätet och du får betalt för den. Priset du får för såld el är det rörliga spotpriset. Man tjänar också pengar genom något som kallas nätnytta och som betalas ut av det elnätsbolag du har. Nätnyttan är ca 5 öre per såld killowatttimme.

3. Slutligen sparar du idag även 60 öre per såld killowattimme genom att du i din deklaration får ett skatteavdrag på alla kilowattimmar du sålt.

När man installerar solceller så kommer man alltså att få en positiv ekonomisk effekt från att minska volymen köpt el, intäkter för såld el samt skatteavdrag kommande år på hur mycket el man sålt. När man analyserar dessa tre delar så brukar det vanligen vara så att det lönar sig allra mest att använda sin egenproducerade el. Att undvika att köpa el är så att säga en bättre affär än att sälja sin solel. Man pratar om att maximera sitt egen användande. Detta faktum gör att man bör göra avvägningar i hur stor anläggning man installerar. Ju större anläggning ju mindre av elen kan man använda själv. Om anläggningen blir för stor, så blir den faktiskt inte så lönsam. Det gäller att balansera storlek mot egenanvändandet. En tumregel är att inte bygga större kapacitet än sin förbrukning, men detta beror så klart helt på hur ditt förbruknings mönster ser ut.

För en bostadsrättsförening beror besparingen till stor del på hur föreningens abonnemangstruktur ser ut. Har föreningen ett gemensamt elabonnemang för såväl gemensamma utrymmen som lägenheter eller har varje lägenhetsinnehavare ett eget abonemang. Kontakta oss så hjälper vi er förening att räkna på besparingen i just ert fall.

Som installationsföretag lämnar vi på AstraSol fem års garanti på utförandet av arbetet (ABT 06). För solpanelerna lämnas vanligen 20 års produktgaranti och oftast 25 års effektgaranti. Växelriktaren är den komponent som kommer att leva kortast i systemet och vi lämnar mellan 5 – 10 års produktgaranti på den. I våra ekonomiska kalkyler redovisar vi alltid återbetalningstider baserat på ett byte av växelriktare någon gång under anläggningens livslängd.

Vi har bestämt oss för att bli den bästa leverantören av nyckelfärdiga solcellslösningar i Gävleområdet. Vi följer er hela vägen från idé tills ni stolt kan titulera er mikroproducent av solel. På AstraSol ser processen ut så här. Och självklart får ni vara med och tycka till i varje steg.

  1. Kontakt och informationsträff:  Det börjar med en kontakt där ni från styrelsen ber oss om hjälp med solceller. Vi gör alltid upp om en kostnadsfri träff med er i styrelse/arbetsgrupp innan något annat.  Solceller är en stor investering och frågorna är många. Vi hjälper er att få svar på era initiala frågor. Samtidigt kan vi om så önskas göra en första initial informationsinsamling för att kartlägga era förutsättningar för solceller. Detta kan självklart även vara ett andra steg en tid efter informationsträffen. Då får ni som styrelse tid att reflektera över vad ni fått för intryck av oss.
  2. Budgetoffert: Om ert intresse för solceller kvarstår så gör vi på AstraSol en budgetoffert till er. Offerten är inte bindande men ger en tydlig indikation på investeringens omfattning, anläggningens sammasättning, de olika kostnadsposternas storlekar samt självklart en preliminär investeringsanalys baserad på föreningens förutsättningar och elkonsumption. Ett viktigt beslut för er i föreningen är att ta ställning till fastighetens tak och dess status. En solcells anläggning har ca 30 års livstid. Om takets bärighet är dålig eller om det finns underhållsbehov, kan det vara en klok ide att passa på och lägga om det innan solcells installationen. AstraSol genomför inte själva takkonstruktionsberäkningar eller takkonstruktionsbesikningar utan förutsätter att fastighetsägaren har god kunskap om statusen på taket.
  3. Projektering: I nästa steg genomför vi en djupgående projektering för just era förutsättningar.  Hur ser er elkonsumtion ut idag och finns planer kring förändringar. För många bostadsrättsföreningar finns en viktig fråga som avgör storleken och omfattningen av en solcellsanläggning, nämligen abonemangstrukturen. Om er förening har separata abonnemang för varje lägenhetsinnehavare eller ett gemensamt abonnemang för såväl gemensamma lokaler som lägenheter så kommer projektet att se olika ut. Vi hjälper er att reda ut dessa frågor. Hur ser takkonstruktionen ut, vilka begränsningar finns, och inte minst vad har ni som förening för önskemål.  Den här fasen mynnar ut i ett gediget underlag för själva anläggningen med materialval och beräkningar. Ni får offertdokumentation över den den tekniska lösningen, snö och vindlastberäkningar, kalkyler på möjliga skuggproblem samt så klart en ekonomisk kalkyl som visar investeringens antaganden och framtidseffekt. Under projekteringsfasen utreds och beslutas om möjliga tillägg till uppdraget. Det kan handla om underhåll- och serviceavtal, tillägg för installation av batterilagring eller abdra önskemål som ni som förening har.
  4. Styrelseinformation och presentation till medlemmar: När ni tagit ställning till offerten i styrelsen erbjuder vi vårt stöd att medverka och presentera såväl lösning som svar på frågor i det beslutsmöte som ni behöver med era medlemmar.
  5. Beställning: När ni beställer anläggningen gör vår elektriker en föranmälan till elnätsbolaget.  Det här är ett viktigt steg i processen där nätägaren kontrollerar förutsättningarna för att ansluta din anläggning till elnätet. När föranmälan är godkänd är det dags för installationen av din solcellsanläggning.
  6. Installation: Vi informerar er i förväg om datum för installationsstart. Montagesystem och solcellskomponenterna levereras därefter direkt till er fastighet, där vi säkerställer arbetsmiljön och boendemiljö med byggnadsställningar , avspärrningar, gånganvisningar och fallskydd. Installationstiden är beroende av takets utformning och anläggningens storlek. När hela systemet är installerat genomför vi kontrollmätningar, drifttester och tillser att alla enligt lag gällande dokument och märkningar sker av er anläggning. Nu skickar vår elektriker in en färdiganmälan till ert elnätsbolag.
  7. Överlämning: När ert elnätsbolag har godkänt färdiganmälan är det dags för överlämning av anläggningen. Vår elektriker stämmer träff och går grundligt igenom hur anläggningen fungerar, vilka funktioner som finns och hur ni nu själv kan börja följa er elproduktion. Vid överlämningen får ni också en full dokumentation på hela anläggningen samt alla nödvändiga manualer och ritningar.

Vi börjar i solcellsänden av frågan:
En grundläggande sak med ekonomin i solcellsanläggningar är skillnaden i vad man sparar på att använda sin egen solel och vad man tjänar på att sälja densamma. I Sverige betalar vi ett marknadspris på elen vi köper, dessutom skatt,
överförings avgifter och slutligen även moms. Tillsammans bygger dessa delar upp priset per kWh.

Om vi istället tittar på vad det ger oss att sälja en kWh egenproducerad el så är det inte alls lika mycket. Först är marknadspriset på såld el oftast satt av spot-priset, för det andra får vi inte någon överförings avgift tillbaka och för det tredje får vi ju varken in skatt eller moms till oss själva. För närvarande finns en viss balansering av de två genom att staten ger rätt till skattereduktion med 60 öre per såld kWh via deklarationen. Detta gäller dock endast så länge mängden såld el inte överstiger mängden köpt el.

Vad innebär det här i praktiken för solcellsanläggningens storlek ?
Eftersom vi tjänar så lite per kWh såld el om den överstiger vår förbrukning så blir föreningens abonnemang dimensionerande för hur stor anläggning som är ekonomiskt försvarbar att bygga. Om er föreningen så som brukligt är har ett elabonnemang för föreningen och därtill har varje bostadsrättsinnehavare ett eget abonnemang för sin hushållsel , så innebär det att ni har ett ogynnsamt läge. Ni har troligen massor av lämplig takyta för en riktigt stor solcellsanläggning, men eftersom föreningens förbrukning är relativt liten (hissar, tvättstuga etc) så tvingas ni in ett ett av nedanstående fall:

1. Ni accepterar faktum och installerar en liten solcellsanläggning som matchar med föreningens förbrukning. Anläggningen får visserligen en acceptabel återbetalningstid, men det blir inga större pengar och det kommer inte till medlemmarnas nytta på något sätt vad gäller deras egen elkonsumtion. Dessutom uteblir skaleffekten ni skulle hå fått om ni byggde en stor anläggning som verkligen nyttjade er takyta. Projektering, ställningsbygge, administration är bara några av de kostnader som troligen kunde ha slagits ut på mer elproduktion. Naturligtvis finns en positiv marknadsförings effekt, ni kan berätta om att ni har solceller som delvis driver er tvättstuga, fläktar och hiss. Detta skall så klart inte förringas!

2. Ni väljer ändå att ta vara på era goda takförutsättningar och bygger en stor anläggning. Nu har ni långt mer el än föreningens abonnemang kan svälja och ni tvingas därför sälja överskottet relativt billigt till föreningens elhandelsbolag, samtidigt som föreningens medlemmar får köpa tillbaka samma el dyrt från sina respektive elhandelsbolag.

Nu går vi över till IMD delen av frågan
IMD står för individuell Mätning & Debitering och innebär förenklat två saker. Istället för att varje lägenhet har sitt eget el abonnemang så samlas föreningens alla lägenheter samt föreningens gemensamma elförbrukning under ett och samma abonnemang. Detta gör att föreningen blir en ganska stor elkund och därmed får bättre förutsättningar att förhandla med elhandelsbolaget. Det gör också att antalet abonnemang och därmed de fasta elnätskostnaderna minskar.
För att möjliggöra en sådan förändring krävs att föreningen installerar utrustning som möjliggör just Individuell Mätning och Debitering (IMD).

Nu med föreningens gemensamma elförbrukning som bas kan en större solcellsanläggning installeras. Totalekonomin blir bättre och medlemmarna i föreningen själva kan dra nytta av den egenproducerade solelen.

När vi kommit överens om installation så förbereder vi jobbet samt skickar in en föranmälan till ditt elnätsbolag. Vi meddelar vilken vecka vi kommer och det första som då sker är att vi säkerställer nödvändig taksäkerhet. Det kan handla om byggnadsställningar, räcken och trappor. Våra egna montörer har utbildning för såväl arbete på hög höjd som ställningsarbete och solcellsmontering. Samtidigt levereras paneler och övrig utrustning väl förpackat på lastpallar direkt till er fastighet. När själva montaget på taket är genomfört kommer vår elektriker och gör de elektriska installationerna. Nu är anläggningen färdig och testad och vår elektriker skickar in en färdiganmälan till ditt elnätsbolag. AstraSol närvarar om så är avtalat i slutbesiktning tillsammans med representanter från föreningen och oberoende inspektör. Det är viktigt att inte slå på anläggningen förrän ert elnätsbolag har givit godkännade..

Om solceller sätts upp på plant i takets lutning, så krävs vanligtvis inte något bygglov. Det finns ibland undantag och det är därför klokt att kontrollera din fastighets detaljplan. Är fastigheten t.ex. k-märkt eller ligger i ett område med riksintresse för kulturmiljö kan bygglov krävas. Du kan läsa mer om bygglov och solceller på boverkets hemsida

För fastigheter i Gävle kommuns hittar du gällande detaljplaner i kommunens planarkiv

Är er bostadsrättsförening intresserad av att producera sin egen elektricitet?

Finns ni i Gävleborgsregionen så är vi nära er och kommer gärna förbi för ett kostnadsfritt möte med er styrelse eller arbetsgrupp för en genomgång av förutsättningar och möjligheter för solceller i er bostadsrättsförening.